ระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

v.2022.10

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยได้แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และมีผลใช้บังคับวันที่เกิดภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

คำถามที่พบบ่อย

เข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบสถานะการช่วยเหลือ